Skip to content

Mentorschap;

• Een van de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind opgevangen wordt, zal de mentor van uw kind zijn.
• Binnen het mentorschap staat uw kind centraal.
• De betreffende pedagogisch medewerker is uw contactpersoon, zij houdt het intakegesprek.
• De informatie over de slaapgewoonten en bijzonderheden worden door de mentor bijgehouden. U kunt natuurlijk wel deze zaken ook doorgeven aan de op dat moment aanwezige pedagogisch medewerker.
• De mentor is verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkelingslijn van uw kind.
• Zij voert de observaties uit, maakt het verslag en voert de gesprekken over uw kind met u. ( minimaal 1 keer per jaar)
• Indien nodig kan op uw- of het initiatief van de mentor een extra gesprek altijd plaatsvinden.
• De mentor is uw aanspreekpunt in geval van opvallend gedrag van uw kind en overlegt hierover met u en directe collega’s. Eventueel bespreekt zij dit met directe collega’s op de groep. Indien nodig vraagt ze advies aan de aandachtsfunctionaris met uw toestemming.
• De mentor draagt zorg voor de overdracht naar een andere groep/mentor of naar de school van uw kind.

Zorg

Mocht er sprake zijn van zorg met betrekking tot uw kind, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen, andersom zal de mentor van uw kind ook met u in gesprek gaan over de zorgen die uw kind betreffen.

Kinderopvang de Vrijbuiter heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

 • Signalen in kaart brengen
 • Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
 • Gesprek met ouders en betrokkenen
 • Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld
 • Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis

Dit alles in het belang van uw kind. Wij streven ernaar om deze stappen voor te zijn en zo nodig onze zorgen in een zogenaamde \”stap 0\” met ouders te delen.

Voor meer informatie en/of vragen verwijzen we naar onze aandachtsfunctionaris Eefje Gosma  en/of Lilian van Goch

 

Privacy statement

Kinderopvang de Vrijbuiter

Achterdijk 8

073 7370002

info@kinderopvangdevrijbuiter.nl

Wet en regelgeving

Kinderopvang de Vrijbuiter volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is vanaf 25 mei van toepassing. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Verzamelen van informatie en waarom?

Met het inschrijfformulier op onze website vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om;

 • Uw aanvraag te behandelen
 • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten
 • Facturen van de kinderopvang en de automatische incasso uit te kunnen voeren
 • De juiste informatie te ontvangen om de juiste zorg aan uw kind te kunnen verlenen
 • Te voldoen aan de verplichtingen die de wet ons oplegt
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoonsgegevens en contractgegevens aan de Belastingdienst
 • Te voldoen aan de wettelijke informatieverzoeken van bijvoorbeeld de FIOD (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD)

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het verzameld en verwerkt wordt. Of zo lang als nodig aan de verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden zorgvuldig verwerkt. Kinderopvang de Vrijbuiter verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij ook grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, Gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Inzage gegevens

U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient  tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat we weten dat u het daadwerkelijk bent.

Wijzigen gegevens

U heeft recht tot het wijzigen  van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht om uw gegevens te wissen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Cookies en inloggen via de website

Functionele cookies, deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.                                                                                                                                                                                                                  Analytics cookies, via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. op deze manier kunnen we zien hoeveel bezoekers onze website bezoeken. Deze meet gegevens zijn van belang om onze website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te kunnen maken.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden. Dit privacy statement is opgesteld op 21 maart 2018

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u uw vraag stellen via info@kinderopvangdevrijbuiter.nl Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan info@kinderopvangdevrijbuiter.nl